Výskum trhu

Vitaj na internetových stránkach venovaných predmetu Výskum trhu, ktorý sa vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všetky prednášky a podklady k seminárom nájdeš v tíme predmetu v aplikácii Microsoft TEAMS – názov tímu OF_Výskum_trhu_Prednáška a dostaneš sa do neho pomocou kódu mxy8bvf. Každý krúžok má vytvorený svoj osobitný tím v aplikácii MS TEAMS. Názov krúžkových tímov je OF_Výskum_trhu_Seminár_XXX-N, kde XXX je skratka študijného programu (POB, MP, PCRS) a N je číslo krúžku do ktorého je študent zaradený. Kód na prihlásenie sa do „krúžkových“ tímov bol zaslaný každému študentovi osobitne pred začiatkom semestra cez AIS. Podrobné informácie o prihlásení sa do Microsoft TEAMS sú k dispozícii na stránke venovanej e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Krátky návod na prácu v MS TEAMS nájdeš aj v nasledujúcom videu a tiež na sociálnych sieťach venovaných predmetu Výskum trhu.

Ako sa prihlásiť do tímov predmetu Výskum trhu v MS TEAMS:

Stránka, na ktorej sa práve teraz nachádzaš je prioritne zameraná na prezentáciu dodatočných a odporúčaných teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingového výskumu a výskumu trhu. Pre neustály prísun aktuálnych informácií odporúčame sledovať náš predmet na sociálnych sieťach 🙂

Sleduj svoj obľúbený predmet na sociálnych sieťach a budeš mať neustály prísun informácií o aktuálnom dianí

Povinná študijná literatúra:

Učebnica Úvod do výskumu trhu je povinnou študijnou literatúrou pre všetkých študentov na predmete Výskum trhu. Je však zároveň nadčasovou učebnicou, ktorú využijú nielen študenti, ale aj odborníci z praxe. Čiteteľa sprevádza nielen teoretickými znalosťami z oblasti marketingového výskumu, ale názorne vysvetľuje aj praktické postupy a metódy využívané vo výskume – počnúc tvorbou návrhu projektu výskumu, cez výber vzorky, zhromažďovanie údajov až po samotné spracovanie a analýzu získaných údajov. Osobitne sa venuje spracovaniu záverečnej správy a nezabúda ani na nové trendy v marketingovom výskume. Poznatky obsiahnuté v učebnici sú využiteľné nielen na predmete Výskum trhu ale aj pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác.