Marketing – 2. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Tento týždeň bolo hlavnou témou prednášky marketingové prostredie, ktoré sa člení na marketingové makroprostredie a mikroprostredie. Pre firmy, ktoré chcú expandovať mimo slovenský trh je zasa dôležité medzinárodné a globálne prostredie. No skôr než sa pozrieme na doplnkové zdroje k tejto téme, pripravili sme pre vás výber výsledkov z úvodného dotazníka z minulého týždňa. Poďme sa na ne pozrieť.

Vybrané výsledky z prieskumu na úvodnej prednáške:

Predchádzajúca skúsenosť s marketingom

Na prvej prednáške z marketingu ste vypĺňali krátky dotazník, ktorého cieľom bolo bližšie vás spoznať a dozvedieť sa tiež, či ste sa už v predchádzajúcom štúdiu stretli s marketingom. Z výsledkov je zrejmé, že veľká časť z vás (66%) sa už s marketingom stretla, buď počas štúdia na strednej škole, vysokej škole, na odbornom kurze, alebo napríklad aj od súrodenca, ktorého ste sledovali, keď sa učil na skúšky 🙂 Taktiež sme sa vás pýtali na to, čo očakávate od predmetu. Z vašich odpovedí by sme mohli zostaviť obsahovú náplň aspoň troch ďalších predmetov orientovaných na spotrebiteľské správanie, marketingovú komunikáciu a strategický marketing. Možno nie všetko, čo si predstavujete, sa dá za tých nasledovných 11 týždňov reálne stihnúť. Čo ale určite spoločne stihneme je naučiť sa myslieť ako marketér, vnímať súvislosti medzi nástrojmi marketingového mixu a dokázať bez problémov diskutovať a vyjadrovať odborný názor k problematike marketingu. A k tomu vám pomôže aj táto internetová stránka s doplnkovými poznatkami a skúsenosťami z praxe.

Využívanie sociálnych sietí študentami

Výsledky využívania sociálnych sietí nepriniesli nič neočakávané. V podstate kopírujú stav reálneho využívania vo vašej vekovej skupine. Až 96% z vás má profil na Instagrame, na ktorom ste aj najaktívnejší. Na Facebooku má až 98% z vás svoj profil, no väčšinou iba pasívne sledujete dianie a rovnako je tomu na YouTube, ktorý využívate tiež najmä na pasívne sledovanie videí. TikTok a Twitter neprekvapili, no najviac prekvapila veľmi nízka angažovanosť na LinkedIne, keďže až 88% z vás nemá na tejto profesijnej sociálnej sieti svoj profil. Neprejde ani päť rokov a vhupnete rovnými nohami do praxe. Treba na to myslieť už teraz a začať si budovať svoju osobnú kariérnu a profesijnú značku. LinkedIn je na to priam stvorený. Okrem mnohých výhod pri podpore budovania vašej kariéry je aj skvelým nástrojom na „pamätanie“ si vašich spolužiakov a všetkých tých, ktorých počas života stretnete. Najlepšie je začať hneď teraz a pre inšpiráciu vám prikladáme aj záznam webinára, v ktorom sa dozviete Prečo je LinkedIn jediná sociálna sieť, na ktorej by ste mali aktívne pôsobiť.

🙂 Prečo je LinkedIn jediná sociálna sieť, na ktorej by ste mali aktívne pôsobiť? 

Z pohľadu vašej profesionálnej kariéry vám výrazne odporúčame vytvoriť si profil na sociálnej sieti LinkedIn. Prečo? To vám zmysluplne vysvetlí Martin Foltin vo videu na kanáli Univerzitného technologického inkubátora STU – InQb. Určite si video pozrite a môžete začať kľudne od 11:50 minúty.

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Pôjde najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku. Tento týždeň to bude praktický pohľad na problematiku marketingového prostredia. Určite si ich pozrite, vypočujte a prečítajte.

Marketingové makroprostredie

Marketingové mikroprostredie

Medzinárodné a globálne prostredie

Biznis príbehy:

V tejto časti vám pravidelne prinášame príbehy (success story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a implementácia nástrojov marketingového mixu neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania.

Pár námetov na premýšľanie:

Na prednáške sme si vysvetlili dôležitosť marketingového prostredia a definovali faktory, ktoré tvoria marketingové makroprostredie a mikroprostredie. Zároveň sme poukázali na nevyhnutnosť poznať medzinárodné a globálne prostredie ak firma plánuje expendovať na zahraničné trhy. Preštudujte si prezentáciu z prednášky, tiež 4., 5. a 6. kapitolu v učebnici a aj doplnkové zdroje na tejto stránke. A keď to všetko zvládnete 🙂 skúste si zodpovedať nasledovné otázky:

  • Politicko-právne prostredie má významný vplyv na rozvoj podnikania. Ktoré politické a právne aspekty v súčasnosti najviac ovplyvňujú podnikanie firiem v Slovenskej republike?        
  • Jednotlivé odvetvia podnikania dokáže prírodné prostredie ovplyvňovať rôznym spôsobom a rôznou intenzitou. Vyjadrite váš názor v ktorých odvetviach podnikania je vplyv prírodného prostredia pre firmy najciteľnejší?
  • Verejnosť môže mať na podnikanie firiem významný vplyv. Vyberte si konkrétnu firmu v mieste vášho bydliska a popíšte, ako jednotlivé typy verejnosti vplývajú na jej pôsobenie?        
  • Marketingoví sprostredkovatelia sú dôležitým prvkom externého mikroprostredia firmy. Vysvetlite, akým spôsobom marketingoví sprostredkovatelia pomáhajú firmám pri ich podnikateľských aktivitách?
  • Podľa Manuálu slovenského exportéra vysvetlite, aké možné riziká sú spojené s realizáciou medzinárodného obchodu a ako môžu firmy preverovať bonitu svojho obchodného partnera v zahraničí?

Sledujte svoj obľúbený predmet na sociálnych sieťach a neunikne vám nič dôležité. Sledujte podnetné videá na YouTube a posty na Instagrame:

A nezabudnite na učebnicu 🙂

HANULÁKOVÁ, E. a kolektív. 2021. Marketing: Nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Bratislava: Wolters Kluwer. 364 strán. ISBN 978-80-571-0438-4

Vysokoškolská učebnica prináša nový pohľad na moderný marketing 21. storočia. Pútavým spôsobom vysvetľuje jeho súčasnú podobu, princípy, nástroje a procesy. Čitateľom načrtáva budúcnosť marketingu ako podnikovej filozofie a koncepcie riadenia a podnikania. Ambíciou autorov je, aby vyvrátili niektoré mýty, ktoré marketing sprevádzajú v slovenských podmienkach od jeho začiatkov. Učebnica zdôrazňuje posuny, ktoré v marketingu nastali začiatkom 21. storočia, a takisto novú výzvu pre firmy, ktorou je tvorba a dodanie hodnoty pre zákazníka.

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: