O mne

Táto časť blogu sa bude venovať viac mojej akademickej orientácii. Preto mi dovoľte, aby som sa Vám predstavil z tejto mojej stránky. Som prof. Ing. Štefan Žák, PhD., MBA, LL.M. a pôsobím ako vysokoškolský profesor a vedec na Ekonomickej univerzite v Bratislave. S akademickou sférou som spojený už takmer 25 rokov. Mojou alma mater je Obchodná fakulta, na ktorej som pôsobil ako dekan dve funkčné obdobia v rokoch 2011 až 2019. V súčasnosti sa venujem najmä pedagogickej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a samozrejme neodmysliteľnou súčasťou mojich pracovnýchh aktivít je aj publikačná činnosť.

Od roku 2018 stojím na čele Iniciatívy pre férový obchod. Účelom iniciatívy je presadzovanie férových obchodných postupov a skvalitnenie vzájomných obchodných vzťahov v celom potravinárskom dodávateľskom reťazci. Iniciatíva podporuje kultiváciu obchodného prostredia a jej zámerom je zabezpečenie správnej obchodnej praxe do každodenného života výrobcov, dodávateľov a obchodníkov.

Pedagogická činnosť

Ako pedagóg pôsobím spolu na 6 predmetoch. Súčasťou môjho blogu budú najčastejšie dva predmety, ktoré spolu úzko súvisia – Spotrebiteľské správanie a Výskum trhu. Obom predmetom sú na blogu venované osobitné časti. Teraz vám predstavím v krátkosti iba publikácie, ktoré sme k týmto predmetom vydali. Obe učebnice tvoria hlavný pilier poznatkov z problematiky spotrebiteľského správania a výskumu trhu.

Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu. Vo všetkých uvedených prípadoch sa výrobok kupuje na konečnú spotrebu jednotlivcov, a preto sa aj označujú ako koneční spotrebitelia. Keď uvažujeme o spotrebiteľskom správaní, vidíme spotrebiteľa ako realizuje proces nákupného rozhodovania pod vplyvom faktorov pôsobiacich z externého prostredia, formovaný jeho vlastnými individuálnymi špecifikami a konkrétnou nákupnou situáciou.

Učebnica ponúka čitateľom pochopenie modelu rozhodovania spotrebiteľa, vysvetľuje interné a externé faktory vplývajúce na rozhodnutia spotrebiteľa a sprevádza čitateľa celým procesom riešenia problému spotrebiteľa od poznania potreby, cez zhromažďovanie informácií, hodnotenie alternatív, samotný nákup, spotrebu, hodnotenie po spotrebe až po následné odstránenie produktu. Neodmysliteľnou súčasťou učebnice je aj typológia spotrebiteľov, metódy výskumu spotrebiteľa a moderné trendy v spotrebiteľskom správaní.

Moderná doba so sebou prináša nové možnosti a skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. Dochádza k prehodnoteniu tradičných metód a postupov skúmania trhu a v kontexte progresívnych informačných technológií k odkrývaniu nových informačných zdrojov a sofistikovaných analýz s cieľom poskytnúť manažérom správny druh informácií pre rozhodovanie. Tento proces hľadania a využívania symbiózy tradičných i nových spôsobov výskumu trhu často prináša špecifické inovatívne riešenia, z ktorých mnohé reprezentujú obchodným tajomstvom chránené know-how. Podobne text učebnice vychádza z tradičných metód skúmania trhu so zámerom sprístupniť dôslednejšiu kategorizáciu a objasnenie źákladnych metód v podmienkach dostupných informačných technológií. Napriek nestabilite prostredia a aktuálnej dynamike výskumu trhu, chce čitateľovi poskytnúť overené poznatky, a zároveň naznačiť nové a perspektívne smery výskumu. Poznatky obsiahnuté v učebnici sú neodmysliteľnou súčasťou akademickej ale aj praktickej výbavy nielen každého študenta na Obchodnej fakulte ale aj všetkých tých, ktorí potrebujú svoje manažérske rozhodnutia podložiť adekvátnym dôkazmi.

     

Vedecko-výskumná činnosť

Osobitnou súčasťou mojich aktivít je participácia na vedeckých projektoch financovaných štátom, ale aj riešenie výskumných úloh a zadaní hospodárskej praxe. Momentálne ako vedúci riešiteľského kolektívu aktívne participujem na vedeckom projekte venujúcom sa influencerom a ich pôsobeniu na nákupné správanie spotrebiteľov. Tiež sa podieľam na projekte novej inovatívnej učebnice marketingu pre stredné školy. Nedávno sme spolu s mojim skvelým tímom úspešne uzavreli vedecký projekt zameraný na problematiku mobilného zdravotníctva. Výszupom tohto projektu, okrem iného, bola aj vedecká monografia.

monografia-stefan-zak-mobilne-zdravotnictvo

Cieľom vedeckej monografie Mobilné zdravotníctvo z pohľadu rozhodovania spotrebiteľa bolo vytvoriť model rozhodovania spotrebiteľa o nákupe zariadení a aplikácií v segmente mobilného zdravotníctva zameraný na identifikáciu tých atribútov rozhodovacieho procesu, ktoré sú efektívne ovplyvniteľné marketingovým inštrumentáriom. To všetko na základe výsledkov kvantitatívnej analýzy slovenského trhu zariadení a aplikácií v segmente mobilného zdravotníctva orientovanej na definovanie intenzity ich implementácie a na základe poznatkov z primárnych prieskumov orientovaných na definovanie faktorov a marketingových nástrojov s najväčšou mierou vplyvu na rozhodovanie pri nákupe týchto zariadení a aplikácií.

Osobne ma najviac potešilo vydanie vedeckej monografie Marketingový výskum v digitálnej ére. Je výstupom vedeckého projektu mapujúceho využívanie inovatívnych výskumných metód a techník výskumnými agentúrami v Českej republike a na Slovensku.

Už dve desaťročia dochádza k neustálemu výraznému technologickému pokroku a masovému využívaniu informačných a komunikačných technológií, ktoré vytvárajú medzník v spôsobe realizácie marketingového výskumu. Internet, sociálne média a sociálne siete, inteligentné mobilné telefóny, digitálna konvergencia komunikačných médií a mnohé ďalšie inovatívne technológie a aplikácie menia nielen spôsob správania sa spotrebiteľov, ale umožňujú aj rozširovanie možností klasických metód marketingového výskumu. Predkladaná vedecká monografia sa zaoberá postavením, poslaním a úlohami marketingového výskumu v súčasnej digitálnej ére. Postupne podáva prehľad o zmenách v chápaní informačnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky, definuje dosah informačných a komunikačných technológií, digitalizácie obsahu a procesov na marketingový výskum, teoreticky vymedzuje marketingový výskum a vyúsťuje do analytického pohľadu na inovatívne metódy a techniky využívané v procese marketingového výskumu.

Prehľad ostatnej výskumnej a publikačnej činnosti môžete nájsť na mojich ID profiloch v renomovaných vedeckých databázach:

ResearchGate

Academia.edu