Marketing

Vitaj na internetových stránkach venovaných predmetu Marketing, ktorý sa v letnom semestri vyučuje na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všetky prednášky a podklady k seminárom nájdeš v tíme predmetu v aplikácii Microsoft TEAMS – názov tímu NHF_Marketing_Prednáška a dostaneš sa do neho pomocou kódu ahpjxa3. Názov krúžkových tímov je NHF_Marketing_Seminár_XXXN, kde XXX je kód študijného programu a N je číslo krúžku do ktorého je študent zaradený. Kód na prihlásenie sa do „krúžkových“ tímov bol zaslaný každému študentovi osobitne pred začiatkom semestra cez AIS. Podrobné informácie o prihlásení sa do Microsoft TEAMS sú k dispozícii na stránke venovanej e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Krátky návod na prácu v MS TEAMS nájdeš aj v nasledujúcom videu a tiež na sociálnych sieťach venovaných predmetu Marketing.

Ako sa prihlásiť do tímov predmetu Marketing v MS TEAMS:

Stránka, na ktorej sa práve teraz nachádzaš je prioritne zameraná na prezentáciu dodatočných a odporúčaných teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu. Pre neustály prísun aktuálnych informácií odporúčame sledovať náš predmet na sociálnych sieťach 🙂

Sleduj svoj obľúbený predmet na sociálnych sieťach a budeš neustále informovaný o aktuálnom dianí

Povinná študijná literatúra:

Učebnica Marketing je povinnou študijnou literatúrou pre všetkých študentov na predmete Marketing. Štruktúra a obsah učebnice kladú dôraz na pochopenie zmyslu a princípu marketingu v kontexte vývoja marketingových koncepcií. Po preštudovaní učebnice marketingu získa čitateľ všeobecný prehľad o jednotlivých tematických okruhoch, ktorými sú: teoretické východiská marketingu, prostredie marketingovej činnosti podniku, marketingové strategické rozhodnutia, nástroje marketingu a rozvoj marketingovej koncepcie. Vzhľadom na svoju nadčasovosť je publikácia určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí v tejto oblasti pracujú, alebo sa o marketing zaujímajú, pretože marketing je v súčasnosti všadeprítomný.